Mobi­liteit en Bereik­baarheid


Vervoer zonder vervuiling

Onze gemeente kan zoveel mooier, schoner en gezonder als we ons anders gaan vervoeren. Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.

foto: Metro Centric

 • Goed en duurzaam openbaar vervoer

  Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen dan in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Eindhoven beginnen!

  • Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer.
  • De gemeente stimuleert en faciliteert deelfietssystemen zoals de OV-fiets. Niet alleen op treinstations zijn deelfietsen beschikbaar, ook op belangrijke drukke bushaltes en P+R-terreinen zijn deze een waardevolle toevoeging aan het openbaar vervoer.
  • De gemeente vergroot de parkeer-en-reismogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer of fiets worden de P&R-faciliteiten gratis.
  • Het openbaar vervoer is en blijft veilig, betrouwbaar, frequent, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking. Het openbaar vervoer is gratis voor mensen met een laag inkomen. In alle woonwijken en dorpskernen is regelmatig openbaar vervoer beschikbaar. Op uitgaansavonden wordt streekvervoer tot later op de avond beschikbaar.
  • Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf de eerstvolgende aanbesteding 100% duurzaam aangedreven. Vanaf uiterlijk 2030 zijn alle bussen 100% duurzaam aangedreven en emissievrij.
  Meer informatie
 • Minder en schonere auto's

  Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Eindhoven kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto.

  • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken bij op straat We gaan hier over naar het systeem van 1 parkeerplaats per 3 woningen (parkeernorm 0,3). Overbodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen, kleine parken of fietsparkeerplekken.
  • De binnenstad wordt autovrij. Parkeren kan buiten de stad met goede P+R voorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen meer carpoolplekken. Er komen liftershaltes.
  • De gemeente voert gedifferentieerde tarieven voor parkeren en parkeervergunningen in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.
  • Eindhoven streeft naar Zero Emissie voor de logistiek. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen distributiehubs, waarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt.
  • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
  • Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed.
  • Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.
  • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Deze worden waar mogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, bijvoorbeeld in de grond of in lantaarnpalen.
  • Initiatieven voor elektrische deelauto’s en (elektrische) (bak-)fietsen worden actief ondersteund.
  • Eindhoven richt de wijken in met mobiliteitshubs. Op centrale pleinen in de buurten worden elektrische deelauto’s, deel-(bak)-fietsen aangeboden (voordelig met stadspas) aan bewoners van de buurt. Hiermee bestrijdt de gemeente vervoersarmoede en biedt mensen een alternatief voor de eigen auto.
  • Voor medewerkers, de raad en het college wordt vervoer per fiets door de gemeente bevorderd. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
  • Eindhoven lobbyt voor betere internationale treinaansluitingen en faciliteert deze.
  • Eindhoven werkt op geen enkele wijze mee aan de uitbreiding van Eindhoven Airport, het aantal vluchten moet krimpen.
  • Er komt een milieuzone op het water. Vanaf 2030 zijn er alleen nog boten zonder verbrandingsmotor welkom. Schone vaartuigen krijgen voorrang bij ligplaatsvergunningen.
  Meer informatie
 • Ruim baan voor voetgangers en fietsers

  Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonder en aantrekkelijker Eindhoven, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

  • De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.
  • Er komen veel meer woonerven en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een Leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om Leefstraten in te richten.
  • Het centrum van Eindhoven wordt autovrij. De Vestdijk wordt een groene en veilige stadsboulevard.
  • De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.
  • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom. Scooters/brommers met verbrandingsmotor weren we uit het stadscentrum en recreatie- en natuurgebieden, bijvoorbeeld middels milieuzones.
  • Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.
  • In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
  • In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met een maximumsnelheid van 15 km/u.
  • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer vaker groen licht krijgen dan auto’s. Verkeerslichten worden voorzien van een timer en een regensensor.
  • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
  • Op sommige plekken, zoals Kruisstraat, Floraplein, Vestdijk/Ten Hagestraat, Hastelweg/Limburglaan, Hoogstraat, Strijps Bultje, Tongelresestraat, Mauritsstraat en de Kleine Berg, wordt het zo druk dat zelfs fietsers en voetgangers niet meer op een veilige manier de ruimte kunnen delen. In die gevallen krijgt de voetganger voorrang en is de fiets te gast.
  • De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochte plekken, zoals het 18 septemberplein, de Heuvelgalerie, Winkelcentrum Woensel en bij treinstations en bushaltes. Grote stallingen hebben 24-uurs bewaking, bijvoorbeeld via participatiebanen.
  • Er komen meer schwung verkeerslichten in Eindhoven, waardoor fietsers zich makkelijker en sneller door de gemeente kunnen verplaatsen.
  Meer informatie