Amen­dement: Duur­zaamheid voorop in de MRE


14 februari 2023

De indieners van dit amendement stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 14 februari 2023 een besluit te nemen. Zij hebben het voorstel Zienswijze concept samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven 2023 - 2026 (MRE) (22bst01610) van het college gelezen. Na het gesprek in de vergadering van 31-1-2023 stellen zij een aanpassing van het besluit voor.

De indieners hoorden dat:

 • In de huidige concept zienswijze staat dat: “de hoogste prioriteit bij het verankeren en uitvoeren van de actuele versnellingsopgave wonen, werken en bereikbaarheid als onderdeel van de Strategische Agenda Brainport” ligt;
 • De MRE nu al in het samenwerkingsakkoord opgenomen heeft: We streven ernaar dat de kwalitatieve ontwikkeling van de leefomgeving gelijke tred houdt met de economische groei;

1

 • De MRE streeft naar brede welvaart, zoals beschreven in het samenwerkingsakkoord;
 • De MRE nu al op de agenda binnen het samenwerkingsakkoord de energietransitie heeft staan;
 • De energietransitie een grote opgave is waar we als regio voor staan om de klimaatcrisis in snel tempo te lijf te gaan;
 • In de concept zienswijze de verankering van duurzaamheid, schone luchten welzijn en de kwaliteit van de leefomgeving niet verankerd wordt.
 • De MRE tevens in het samenwerkingsakkoord heeft opgenomen: “We verbreden het regionale productiepalet, met minder (intensieve) veeteelt,…….. Dit om landgebruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen;

2

De MRE streeft naar het verbeteren van de water-, lucht-, bodem- en natuurkwaliteit, zodat de biodiversiteit en gezondheid verbetert en het

 1. P. 7 Samenwerkingsakkoord 2023 – 2026 MRE
 2. P. 22 Samenwerkingsakkoord 2023 – 2026 MRE bijdragen aan een vitale landbouwsector die in balans is met de fysieke leefomgeving;

3

 • De MRE een regionale voedselstrategie wil ontwikkelen die in lijn is met het essay ‘De Metropoolregio smaakt naar meer!’.

4

De indieners vinden dat:

 • Welzijn en kwaliteit van de leefomgeving (als onderdeel van brede welvaart) gelijke tred dienen te houden met de economische groei;
 • De MRE bij uitstek een orgaan is die de duurzame groei kan vormgeven;
 • Er in de regio veel kennis zit met betrekking tot mogelijke experimentele oplossingen voor schonere lucht, energieopwekking en duurzaam bouwen en wonen en we deze oplossingen actief moeten aanjagen en de ruimte moeten geven;
 • Duurzaamheid boven de al voorgestelde versnellingsopgave dient te staan (wonen, werken en bereikbaarheid);
 • Het goed is dat het college wil inzetten op de schone lucht in relatie tot de intensieve veehouderij. De overgang naar plantaardige eiwitten (eiwittransitie) hiervoor leidend kan zijn nu dit ook door de MRE als essentieel wordt gezien voor minder uitstoot en nadelige milieueffecten en eveneens wordt aanbevolen door “De Metropoolregio smaakt naar meer”

5

De indieners stellen voor het ontwerp raadsbesluit als volgt aan te passen en/of aan te vullen:

1. de onderstaande tekst:
‘de hoogste prioriteit bij het verankeren en uitvoeren van de actuele versnellingsopgave wonen, werken en bereikbaarheid als onderdeel van de Strategische Agenda Brainport'

te vervangen door:
‘de hoogste prioriteit bij het verankeren en uitvoeren van de actuele versnellingsopgave toekomstbestendig energiesysteem en vitaal landelijk gebied, wonen, werken en bereikbaarheid als onderdeel van de Strategische Agenda Brainport'

2. onderstaande tekst:

‘Vitaal landelijk gebied’: inzet op ‘schone lucht’ in relatie tot intensieve veehouderijen en het realiseren van (innovatieve) voorbeeldprojecten voor de transitie landelijk gebied.

en te vervangen door:
‘Vitaal landelijk gebied’: inzet op ‘schone lucht’ in relatie tot intensieve veehouderij waarbij de eiwittransitie als leidraad dient en het realiseren van (innovatieve) voorbeeldprojecten voor de transitie landelijk gebied.’

3 P. 23 Samenwerkingsakkoord 2023 – 2026 MRE

4 P. 23 Samenwerkingsakkoord 2023 – 2026 MRE

5 P. 3, 6, 7, 9, 12 en 13 De Metropoolregio smaakt naar meer!

Eindhoven, 14 februari 2023

De leden van de raad,
Robin Brokmann (Volt), voorsteller
Jonas Roothans (PvdD), voorsteller


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP, Volt, Partij voor de Dieren

Tegen

Ouderen Appèl, LPF, FvD, 50plus, CDA, VVD, PvdA