Amen­dement: Van groei naar bloei


14 februari 2023

De indieners van dit amendement stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 14 februari 2023 een besluit te nemen. Zij hebben het Raadsvoorstel Kaders voor samenspraak omgevingsvisie 2.0, 22bst01348 van het college gelezen. Na het gesprek in de vergadering van 7 februari 2023 stellen zij een aanpassing van het besluit voor.

De indieners hoorden dat:

  • De omgevingsvisie de hoofdrichting van de ruimtelijke ontwikkeling van Eindhoven voor de lange termijn bepaalt;
  • Strategische beleidskeuzes kunnen worden gemaakt en/of aangescherpt;
  • Omgevingsvisie koersbepalend wordt en daarom nadrukkelijk de betrokkenheid van de raad gewenst is;
  • Het eerste doel luidt: “1. Werken aan een gezonde groei van de stad”.

De indieners vinden dat:

  • “Werken aan […] groei” nooit het lange termijn doel van de stad kan zijn;
  • Niet groei, maar bloei, een mate van succes is, en een strategisch doel moet zijn;
  • Een bloeiende stad gekenmerkt wordt door gelijke kansen, hoog welzijn en een gezonde omgeving voor mens en dier;
  • Dit aansluit bij het bestuursakkoord waar brede welvaart centraal staat.

De indieners stellen voor het ontwerp raadsbesluit als volgt aan te passen en/of aan te vullen:

Aan 2.b doelen, een vierde punt toe te voegen:

- Het doel is niet werken aan groei, maar juist gezonde bloei van de stad.

Eindhoven, 14 februari 2023

Het lid van de raad,
Jonas Roothans (PvdD), voorsteller


Status

Verworpen

Voor

Tegen