Motie: Natuur aan tafel


Gebieds­ont­wik­keling Fellenoord

21 juli 2022

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 19 juli 2022 een besluit te nemen over Natuur aan tafel.

De indieners hoorden dat:

  • De ontwikkelvisie Fellenoord is opgesteld met “alle relevante stakeholders”.
  • Biodiversiteit unaniem is aangenomen als speerpunt van de gebiedsontwikkeling.

De indieners vinden dat:

  • Natuur (flora, fauna en funga) onvoldoende representatie heeft tussen alle ‘zakelijke’ gebiedspartijen;
  • Het belang van de ecosysteemfuncties van dit gebied gewaarborgd moet zijn: net als dat voor mensen wonen, werken, recreatie, zorg, educatie, etc. gemengd in het gebied aanwezig zijn vereist ook de biodiversiteit een integrale aanpak met aandacht voor vruchtbare en gezonde grond voor voldoende biomassa en ruimte voor natuurlijk verval, veilige plekken en nestelgelegenheden voor diverse soorten, een ruim natuurlijk voedselaanbod, en goede verbindingen met andere groenstructuren;
  • Experts op gebied van planten, dieren, bodemleven, lucht- en waterkwaliteit een stem kunnen geven aan deze belangen;
  • Dit niet uitsluitend van belang is bij het Dommeldal, maar het betrekking heeft tot het hele ontwikkelgebied.

De indieners roepen het college van burgemeester en wethouders op om:

Verschillende vertegenwoordigers van de ‘natuurlijke stakeholders’ doorlopend te betrekken bij de gebiedsontwikkeling Fellenoord.

Eindhoven, 19 juli 2022

Het lid van de raad,
Jonas Roothans (PvdD), voorsteller


Status

Overgenomen

Voor

Tegen