Amen­dement: Fellenoord: Minimum aan groen


21 juli 2022

De indieners van dit amendement stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 21 juli 2022 een besluit te nemen. Zij hebben het voorstel Raadsvoorstel Uitwerking publiek belang gebiedsontwikkeling Fellenoord, 22bst00821, van het college gelezen. Na het gesprek in de vergadering van 12 juli 2022 stellen zij een aanpassing van het besluit voor.

De indieners hoorden dat:
• de minimale toevoeging van groen tot stand komt door een optelsom van de compensatie van 8 m2 per woning, en 10% van bruto vloeroppervlak niet-wonen.
• hieruit volgt dat 4,8 ha + 1,95 ha = 6,75 ha groen op een gebied van 55 ha groot het minimum is.
• dit neerkomt op minder dan 12,3% van het totale oppervlak.
• In stadsdelen Woensel-Noord en Woensel-Zuid gemiddeld 23% van de openbare ruimte groen is.
• op www.brainporteindhoven.com over overkoepelend gebied knoopXL te lezen is: “Internationale Knoop XL zal een autoluw gebied worden met veel groen. Dat geeft een prettige, parkachtige uitstraling, maar is ook belangrijk voor de waterafvoer. Het stationsgebied is het laagste deel van de stad en kampt nu al met ‘hittestress’. Voldoende beplanting is nodig voor klimaatbeheersing en waterberging.”
• Het oppervlak van 6,75 ha ook (deels) ingevuld kan worden met gevel- of dakgroen.

De indieners vinden dat:
• Gevel- en dakgroen niet bijdraagt aan een gezonde bodem, die we nodig hebben voor waterberging, en een vitaal droogtebestendig ecosysteem;
• De rekensom in de Key Performance Indicators (KPI’s) onvoldoende duidelijkheid verschaffen over de minimale oppervlakte groen;
• 12% van het totale oppervlak bijzonder laag is voor een gebied waar biodiversiteit een speerpunt is, terwijl percentages van 20 tot 40 procent in de openbare ruimte gebruikelijk zijn voor Eindhoven buiten het centrum.

De indieners stellen voor het ontwerp raadsbesluit als volgt aan te passen en/of aan te vullen:

De volgende tekst in het besluit:

2.d.1 Uitgangspunt is 8m2 groen per woning.
2.d.2 Minimaal 10% van het bv0 (m2) van niet-woonfuncties is groen.

Te wijzigen in:

2.d.1 Minimaal 23% van de openbare ruimte wordt groen.

Eindhoven, 21 juli 2022

De leden van de raad,
Jonas Roothans (PvdD), voorsteller
Dré Rennenberg (OAHvE), voorsteller


https://www.waarstaatjegemeent...


Status

Verworpen

Voor

Ouderen Appèl, SP, Volt, Partij voor de Dieren

Tegen

LPF, FvD, 50plus, GroenLinks, CDA, VVD, PvdA, D66