Raads­vragen: De voet­afdruk van KLM


Indiendatum: 14 dec. 2022

Geacht college,

Dit weekend was Eindhoven het decor van KLM urban trail, een hardloop-event dat een gezonde en bewuste levensstijl koppelt aan het idee van vliegen en stedentrips. Deze, door de fossiele industrie gesponsorde, sportactiviteit vertrok vanaf het TU/e terrein, en kwam langs allerlei bezienswaardigheden in Eindhoven, zoals de Mediamarkt. Voor zover wij op basis van de foto’s van voorgaande edities kunnen beoordelen komen we tot de conclusie dat KLM niet altijd de sponsor is geweest van dit evenement. Sportieve activiteiten juichen we toe, maar de sponsoring voerde hier duidelijk de boventoon.

Raadsvragen

1. Hoe is deze vergunningsaanvraag tot stand gekomen? Gezien de wethouder in 2017 heeft toegezegd de regels aan te passen zodat geen sponsorgelden en -activiteiten worden geaccepteerd van de fossiele industrie, als reactie op het burgerinitiatief fossielvrij.

2. Begrijpt het college dat de Partij voor de Dieren het onwenselijk vindt als Eindhoven zich leent voor greenwashing van bedrijven met een hoge carbon footprint?

3. Heeft Eindhoven de mogelijkheid om activiteiten en evenementen, die gesponsord worden door bedrijven die overduidelijk niet aansluiten bij de klimaatdoelen van Eindhoven, te weren?

4. Zo ja, is het college voornemens dat te gaan doen?

Namens de fractie(s) Partij voor de Dieren,
Jonas Roothans, raadslid

Indiendatum: 14 dec. 2022
Antwoorddatum: 31 jan. 2023

Geacht college,

Inleiding

Dit weekend was Eindhoven het decor van KLM urban trail, een hardloop-event dat een gezonde en bewuste levensstijl koppelt aan het idee van vliegen en stedentrips. Deze, door de fossiele industrie gesponsorde, sportactiviteit vertrok vanaf het TU/e terrein, en kwam langs allerlei bezienswaardigheden in Eindhoven, zoals de Mediamarkt. Voor zover wij op basis van de foto’s van voorgaande edities kunnen beoordelen komen we tot de conclusie dat KLM niet altijd de sponsor is geweest van dit evenement. Sportieve activiteiten juichen we toe, maar de sponsoring voerde hier duidelijk de boventoon.

Raadsvragen

1. Hoe is deze vergunningsaanvraag tot stand gekomen? In oktober 2021 is dit evenement aangemeld voor de evenementenkalender 2022. Op 13 oktober 2022 is de definitieve vergunningaanvraag voor dit evenement ingediend. Gezien de wethouder in 2017 heeft toegezegd de regels aan te passen zodat geen sponsorgelden en -activiteiten worden geaccepteerd van de fossiele industrie, als reactie op het burgerinitiatief fossielvrij.

2. Begrijpt het college dat de Partij voor de Dieren het onwenselijk vindt als Eindhoven zich leent voor greenwashing van bedrijven met een hoge carbon footprint?

3. Heeft Eindhoven de mogelijkheid om activiteiten en evenementen, die gesponsord worden door bedrijven die overduidelijk niet aansluiten bij de klimaatdoelen van Eindhoven, te weren?

4. Zo ja, is het college voornemens dat te gaan doen?

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Hoe is deze vergunningsaanvraag tot stand gekomen? Gezien de wethouder in 2017 heeft toegezegd de regels aan te passen zodat geen sponsorgelden en -activiteiten worden geaccepteerd van de fossiele industrie, als reactie op het burgerinitiatief fossielvrij.

In de collegebrief van 15-02-2022 over de ‘Stand van zaken Burgerinitiatief Fossiel Vrij’ bent u geïnformeerd over het burgerinitiatief fossielvrij. Hierin staat aangegeven hoe is omgegaan met de toezeggingen die door ons zijn gedaan. Ten aanzien van sponsorgelden- en activiteiten, is aan u aangegeven dat de gemeente amper direct organisaties sponsort. Door of namens de gemeente worden geen sponsorgelden van de fossiele industrie ontvangen. Het evenement ‘Urban Trail heeft zich in oktober 2021 aangemeld voor de evenementenkalender 2022. Op 13 oktober 2022 is de definitieve vergunningaanvraag voor dit evenement ingediend. De vergunning wordt afgegeven op basis van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), die betrekking heeft op veiligheid en gebruik openbare ruimte. In de APV staat niets aangegeven over het weigeren van een vergunning vanwege sponsoractiviteiten. De toezegging die eerder is gedaan heeft alleen betrekking op activiteiten die de gemeente organiseert, niet op activiteiten die door derden worden georganiseerd in Eindhoven.

2. Begrijpt het college dat de Partij voor de Dieren het onwenselijk vindt als Eindhoven zich leent voor greenwashing van bedrijven met een hoge carbon footprint?
Ja dat begrijpen wij, echter de gemeente is niet betrokken geweest bij dit hardloopevenement. We hebben een vergunning verstrekt en dat is niet in strijd geweest met de toezegging die eerder is gedaan. Een weigering is niet af te dwingen op basis van de sponsor van evenementen. Wij delen uw zorg over de bescherming van natuur en milieu. Eerder hebben wij in het kader van uw vragen over reclame-uitingen voor de fossiele industrie, het voorstel gedaan om vanuit uw raad te komen tot een raadsavond om onderling in gesprek gaan over de vraag waar bij u de grenzen liggen t.a.v. bedrijven/sectoren die niet bijdrage aan klimaatdoelstellingen. Het organiseren van een dergelijke raadsbijeenkomst kunnen wij indien nodig ondersteunen.

3. Heeft Eindhoven de mogelijkheid om activiteiten en evenementen, die gesponsord worden door bedrijven die overduidelijk niet aansluiten bij de klimaatdoelen van Eindhoven, te weren?

Nee. Wij hebben hiervoor contact gezocht met de VNG en samen met hen zien wij hiertoe geen mogelijkheden. De APV is een verordening die ziet op overlast en openbare orde en veiligheid. Bij een aanvraag van een vergunning of een ontheffing gelden weigeringsgronden die in dit kader moeten worden geformuleerd. Overlast is een weigeringsgrond als het een bedreiging vormt voor de veiligheid en rust in de publieke ruimte. Hieronder valt ook overlast die gerelateerd is aan de omgeving of het milieu. Hier moet echter gedacht worden aan geluidsoverlast, geurhinder en overlast veroorzaakt door stof, afval of aantasting van natuurwaarden. Hieronder valt niet de toetsing van sponsoren.

4. Zo ja, is het college voornemens dat te gaan doen?

Zie ons antwoord op vraag 3.