Raads­vragen: Catha­ri­nakerk: een thuis voor iedereen


Indiendatum: 14 dec. 2022

Geacht college,

Inleiding
Vogelsoorten zoals mussen en gierzwaluwen, en vleermuizen delen hetzelfde leefgebied als de mens: de stad. Sinds jaar en dag nestelen zij in kleine kieren in gebouwen. Maar kieren worden gedicht waardoor zij geen nestelplek kunnen vinden.Om die reden zijn deze dieren nog vooral te vinden in oude wijken en in kerken. De Catharinakerk staat nu vanwege onderhoud in de steigers, dat is een mooie kans om juist de biodiversiteit hier een steun in de rug te geven. Dat kan eenvoudig, door in de steigergaten speciale nestelstenen te plaatsen. Zo helpt de stad deze gevleugelde inwoners aan een mooie woonplek.

Raadsvragen

1. Is het college het met ons eens dat de biodiversiteitscrisis prioriteit heeft in Eindhoven?
2. Is het college op de hoogte dat kerken altijd onderdak hebben geboden aan bovengenoemde soorten, maar dat deze soorten nu door sloop en renovatie onder druk komen te staan?
3. Herinnert het college zich dat in het handboek openbare ruimte staat dat “de waarde van groen van essentieel belang is”, “Natuurwaarden: verhogen van biodiversiteit, ecologische verbindingen, leefgebied/schuilgelegenheid, voor kleine zoogdieren, insecten, intrinsieke natuurwaarde;
4. En is het college op de hoogte dat op haar eigen website inwoners worden opgeroepen om natuurinclusief te bouwen.
5. Als het antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’, is, kunnen wij dan concluderen dat uit staand beleid de conclusie kan worden getrokken dat neststenen zullen worden geplaatst bij de renovatie van de Catharinakerk? Wetende dat het plaatsen van eerder genoemde neststenen niet ten koste gaat van de conservering van de kerk.
6. Zo ‘ja’, volgt Eindhoven dan wat betreft het aantal nestelplekken het goede voorbeeld uit Antwerpen, waar dit enkele jaren geleden is toegepast?

Namens de fractie(s) Partij voor de Dieren,
Jonas Roothans, raadslid

Indiendatum: 14 dec. 2022
Antwoorddatum: 20 dec. 2022

1. Is het college het met ons eens dat de biodiversiteitscrisis prioriteit heeft in Eindhoven?
Ja, biodiversiteit is een belangrijk thema en heeft onze aandacht. Conform de aangenomen motie (M2) bij het bestuursakkoord komen we eind Q2 2023 met een plan van aanpak voor de biodiversiteit.

2. Is het college op de hoogte dat kerken altijd onderdak hebben geboden aan bovengenoemde soorten, maar dat deze soorten nu door sloop en renovatie onder druk komen te staan?

We zijn op de hoogte van het feit dat kerken, net als andere gebouwen, gebouw bewonende soorten herbergen en dat deze soorten onder druk staan.

3. Herinnert het college zich dat in het handboek openbare ruimte staat dat “de waarde van groen van essentieel belang is”, “Natuurwaarden: verhogen van biodiversiteit, ecologische verbindingen, leefgebied/schuilgelegenheid, voor kleine zoogdieren, insecten, intrinsieke natuurwaarde?
Ja.

4. En is het college op de hoogte dat op haar eigen website inwoners worden opgeroepen om natuurinclusief te bouwen?

Ja.

5. Als het antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’, is, kunnen wij dan concluderen dat uit staand beleid de conclusie kan worden getrokken dat neststenen zullen worden geplaatst bij de renovatie van de Catharinakerk?

Wetende dat het plaatsen van eerder genoemde neststenen niet ten koste gaat van de conservering van de kerk. Wij zullen inderdaad neststenen voor huismussen en gierzwaluwen gaan plaatsen bij de grote renovatie van de Catharinakerk. Hierover vindt al overleg plaats waarbij ook bureau Ecologica B.V. is ingeschakeld. We zouden het liefst nu ook al nestkasten plaatsen en hebben onderzocht of het mogelijk is om nu tijdelijk nestkasten op te hangen en deze later te vervangen door ingemetselde neststenen. De wet natuurbescherming biedt ons helaas deze ruimte niet. Nesten van gierzwaluwen en huismussen zijn het gehele jaar beschermd volgens deze wet. Dit betekent dat we in het broedseizoen (mrt t/m sept) géén werkzaamheden kunnen uitvoeren. De nu geplande uitvoeringsperiode van de grote renovatie is één jaar en twee maanden. De uitvoering wordt hierdoor geconfronteerd met twee broedseizoenen waardoor de uitvoering gefaseerd zou moeten plaatsvinden en één jaar langer zou gaan duren. Deze mutatie in planning heeft ook forse financiële consequenties. Derhalve kiezen wij voor een duurzame en hoogwaardige lange termijn oplossing door middel van neststenen tijdens de grote renovatie. Zowel in- als externe deskundigen adviseren ons deze lijn te volgen.

6 Zo ‘ja’, volgt Eindhoven dan wat betreft het aantal nestelplekken het goede voorbeeld uit Antwerpen, waar dit enkele jaren geleden is toegepast?

Ja.