Schrif­te­lijke vragen: Biomassa bij het Ir. Ottenbad


Indiendatum: 8 jun. 2022

Geacht college,

Inleiding

In de raadsvergadering van 24 mei omarmde wethouder Thijs ons voorstel om biomassa niet langer als duurzame energiebron te beschrijven.

Biomassa stoot namelijk meer CO2 uit per eenheid opgewekte energie dan kolen. Om die reden heeft de Rijksoverheid besloten subsidies voor biomassa niet langer te verstrekken, en heeft Eindhoven besloten om een plan op te stellen voor de uitfasering. Daarover hebben wij nog enkele vragen.

Raadsvragen

 1. Hoeveel biomassacentrales zijn er op dit moment in gebruik in Eindhoven, welke zijn dat en welke daarvan worden meegenomen in het uitfaseringsplan?
 2. Op welke termijn kunnen we een plan verwachten?
 3. Bent u bekend met de biomassacentrale van het Ir. Ottenbad?
 4. Bent u ervan op de hoogte dat op de website van eindhovensport.nl bij het Ottenbad staat: “De biomassacentrale levert een bijdrage aan een beter milieu”?
 5. Zal deze biomassacentrale ook worden meegenomen in het uitfaseringsplan, kunt u dat toelichten?

Namens de fractie Partij voor de Dieren,

Jonas Roothans, raadslid

Indiendatum: 8 jun. 2022
Antwoorddatum: 12 jul. 2022

1. Hoeveel biomassacentrales zijn er op dit moment in gebruik in Eindhoven, welke zijn dat en welke daarvan worden meegenomen in het uitfaseringsplan?

Er zijn 3 biomassacentrales in gebruik in Eindhoven, voor alle 3 wordt gewerkt aan de uitfasering:

 • Meerhoven, bio-energie-centrale van de Gemeente.
  Meegenomen in uitfaseringsplan.
 • Strijp-R, bio-energie-centrale van Ennatuurlijk.
  Niet meegenomen in gemeentelijke uitfaseringsplan, maar Ennatuurlijk heeft wel een eigen roadmap voor uitfasering.
 • Biomassakachel Ottenbad.
  Niet meegenomen in uitfaseringsplan Meerhoven, maar uitfasering is meegenomen in de scenario’s die momenteel worden opgesteld in het kader van de brede verduurzaming van het Ottenbad.
 • Tongelreep zwembad.
  Niet meer in gebruik; is al vervangen door warmtepompen en daarmee de eerste gemeentelijke biomassabron die uitgefaseerd is.

2. Op welke termijn kunnen we een plan verwachten?

Met “het” uitfaseringsplan bedoelt u waarschijnlijk het uitfaseringsplan dat we maken voor de biomassacentrale in Meerhoven, waarover de raad met een RIB is geïnformeerd in oktober 2021. De resultaten van de eerste fase worden eind oktober verwacht. In het rapport zullen verschillende warmtebronnen worden vergeleken op haalbaarheid en kwaliteit en volgt een advies. Begin 2023 volgt de uitwerkings- en realisatiefase. Hoe lang deze vervolgfase gaat duren is afhankelijk van de gekozen alternatieve warmtebron(nen) en de financiële ruimte.

3. Bent u bekend met de biomassacentrale van het Ir. Ottenbad?

Ja.

4. Bent u ervan op de hoogte dat op de website van eindhovensport.nl bij het Ottenbad staat: “De biomassacentrale levert een bijdrage aan een beter milieu”?

Ja, dit is ons bekend. Om uitvoering te geven aan de eerdere toezegging dat biomassa voortaan niet meer als duurzame bron worden aangeduid, hooguit als transitiebrandstof, zullen we bovenstaande zin van de website verwijderen.

5. Zal deze biomassacentrale ook worden meegenomen in het uitfaseringsplan, kunt u dat toelichten?

Nee, niet in het uitfaseringsplan genoemd onder 2, want de biomassakachel van het Ottenbad wordt apart bekeken via het programma Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV). Vanuit het programma slim verduurzamen vastgoed (SVV) loopt een scenariostudie naar verduurzaming van het sportcomplex Eindhoven Noord (inclusief Ottenbad). Uitfasering van biomassa wordt in deze studie meegenomen. De technisch-financiële afweging voor de huidige verduurzamingsstap wordt gemaakt binnen de vastgestelde kaders van het SVV programma (eventueel toevoegen: en is afhankelijk van diverse factoren zoals plaatselijke beschikbaarheid van voldoende alternatieve energievormen op de juiste temperaturen, de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en financiële mogelijkheden).