Tech­nische vragen: Sloop en nieuwbouw 't Ven


Indiendatum: 14 sep. 2022

Geacht college en ambtelijke ondersteuning,

Graag zien wij een antwoord op de volgende vragen voor Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan 'III Strijp buiten de Ring 2019 (div. locaties 't Ven)'.

 1. In de tekeningen zien wij weinig groen. Er worden 119 woningen extra bijgebouwd, waar per woning 8m2 groen voor moet worden gecompenseerd. Die compensatie gebeurt duidelijk niet in de geplande omgeving van dit bestemmingsplan.
  Waar vindt die compensatie plaats? Het oppervlak van Eindhoven groeit niet, op welke manier wordt er dan toch meer groen gerealiseerd? Kortom: hoe werkt die 8m2 groencompensatie?
 2. Verder wordt er gesproken over meer verontreinigingen van de bodem en het grondwater, verontreinigingen van asbest, PAK en zware metalen. Is bekend hoe deze verontreinigingen zijn ontstaan of wie hiervoor verantwoordelijk is? Wijken deze waardes af van de rest van Eindhoven?
 3. Is er meer duidelijkheid te geven over de milieu-impact van sloop en nieuwbouw ten opzichte van renovatie? Hoe zit dat bij het voorliggende gebied? Denk ook aan bijvoorbeeld afvalstoffen en grondstoffen/bouwmaterialen.

Bij voorbaat dank voor de beantwoording.

Indiendatum: 14 sep. 2022
Antwoorddatum: 15 sep. 2022

Hieronder de antwoorden op uw technische vragen. Een aantal aspecten bij uw vragen worden meegenomen in het proces van vergunningverlening. Het bestemmingsplan geeft de kaders waarbinnen dit kan worden gerealiseerd.

 1. In de tekeningen zien wij weinig groen. Er worden 119 woningen extra bijgebouwd, waar per woning 8m2 groen voor moet worden gecompenseerd. Die compensatie gebeurt duidelijk niet in de geplande omgeving van dit bestemmingsplan.
  Waar vindt die compensatie plaats? Het oppervlak van Eindhoven groeit niet, op welke manier wordt er dan toch meer groen gerealiseerd? Kortom: hoe werkt die 8m2 groencompensatie?


  Aangenomen wordt dat het commissielid wijst op de verbeelding. De verbeelding laat alleen zien wat de bestemmingen zijn. Dat is bv Groen en Wonen (in de bestemming Wonen mag ook groen worden opgenomen). Bij de omgevingsvergunning later zal per woning de m2 groen laten zien. Het beleid van de gemeente Eindhoven is 4-8 m2 groen realiseren per woning. In de plannen voor de vergunning wordt dit gerealiseerd in de openbare ruimte, op daken en tegen gevels van nieuwbouw.
 2. Verder wordt er gesproken over meer verontreinigingen van de bodem en het grondwater, verontreinigingen van asbest, PAK en zware metalen. Is bekend hoe deze verontreinigingen zijn ontstaan of wie hiervoor verantwoordelijk is? Wijken deze waardes af van de rest van Eindhoven?

  Op basis van het vooronderzoek worden de onderzoekslocaties als "verdacht" beschouwd. Aangenomen wordt dat de locatie heterogeen (licht) verontreinigd is met NEN-parameters vanwege de antropogene bijmengingen die in de bodem aanwezig zijn. Tevens zijn er (voormalige) asbestverdachte daken die afwateren op onverharde delen in brandgangen waardoor de bodem mogelijk verontreinigd kan zijn geraakt met asbest en/of PCB. Bekend is dat het grondwater in de omgeving heterogeen licht verontreinigd is met zware metalen. Tevens worden in de grond in de omgeving diverse lichte verontreinigingen met PAK aangetoond. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling en de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor bouwen dient, na de sloop van de bestaande bebouwing, de bodemkwaliteit te worden vastgesteld.

  Als de bodem niet schoon is, moet deze door de ontwikkelaar worden gesaneerd. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en ontwikkelaar in de anterieure overeenkomst.
 3. Is er meer duidelijkheid te geven over de milieu-impact van sloop en nieuwbouw ten opzichte van renovatie? Hoe zit dat bij het voorliggende gebied? Denk ook aan bijvoorbeeld afvalstoffen en grondstoffen/bouwmaterialen.

  Er wordt circulair gesloopt. Bruikbaar materiaal wordt eerst aangeboden aan huurders en wijkbewoners dmv de kringSloopWinkel. In de nieuwbouw worden nest plaatsen opgenomen. Bestaand bruikbaar groen wordt gered met St. Struikroven en teruggebracht in de wijk of de omgeving.

Ik hoop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Fossiel reclamebeleid

Lees verder

Raadsvragen: Hooggeëerd publiek!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer