Zo min mogelijk NOx door VONK*


Motie

20 december 2022

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 20 december 2022 een besluit te nemen over Motie Zo min mogelijk NOx door VONK*. Zij hebben het voorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied (Museumpark VONK)', 22bst01315 van het college gelezen. Na het gesprek hierover in de vergadering van 6 december 2022 vragen zij extra aandacht voor:

De indieners hoorden dat:
• In verband met de ontwikkeling van VONK* er gebouwd zal worden in een van de groene wiggen.
• De natuur in heel Nederland onder druk staat door de uitstoot van stikstof, maar dat alleen Natura2000 gebieden hiertegen wettelijke beschermd zijn.

De indieners vinden dat:
• Als de Genneper Parken ons dierbaar zijn we zorg moeten dragen om hierzo min mogelijk schade te veroorzaken.
• Bouwen in het groen nooit de voorkeur heeft.

De indieners roepen het college van burgemeester en wethouders op om: Maximale inspanning te leveren om binnen wat technisch mogelijk is, zo veel als mogelijk elektrische bouwvoertuigen te gebruiken om lokale stikstofdepositie zo
veel als mogelijk te voorkomen.

Eindhoven, 20 december 2022
De leden van de raad,

Jonas Roothans (PvdD), voorsteller
Bart Habraken (GL), voorsteller
Annelies Becker (D66), voorsteller


Status

Overgenomen

Voor

Tegen