Tech­nische vragen: CO2-budget woning­bouw­opgave


Indiendatum: 6 feb. 2023

Inleiding

Volgens berekeningen in het rapport van Alba Concepts zouden we in heel Nederland een CO2-budget voor 18 Mton overhouden voor woningbouw om binnen het 1,5 graden scenario te blijven. De landelijke bouwopgave zou echter 45 Mton CO2-uitstoot met zich meebrengen. Daarover heb ik de volgende technische vragen.

Vragen

1. Wat zou het gehele CO2-budget voor Eindhoven zijn om binnen de gestelde grenzen van de Aarde te blijven?
2. Wat zou het CO2-budget voor woningbouw volgens dezelfde berekeningen zijn?
3. Wat is de te verwachten CO2-uitstoot die de woningbouw in Eindhoven gaat bedragen volgens de huidige woningbouwopgave?
4. Zou u de gemaakte berekeningen, gegevens en aannames per antwoord kunnen delen?
5. Wanneer ook hier (net als landelijk) blijkt dat de opgave groter is dan binnen ons CO2-budget haalbaar; wat zijn de (reeds uitgewerkte) plannen om te zorgen dat we toch binnen ons budget blijven?

Indiendatum: 6 feb. 2023
Antwoorddatum: 16 feb. 2023

 1. Wat zou het gehele CO2-budget voor Eindhoven zijn om binnen de gestelde grenzen van de Aarde te blijven?
  Het Rapport van Alba Concept rekent de budgetten toe op basis van inwoneraantal. Op basis van het door Alba becijferde koolstofbudget van 712 Mton CO₂ voor Nederland, zou op basis van verdeling naar rato van inwoners (CBS, 1 jan. 2022) voor Eindhoven een budget van 10 Mton CO₂ beschikbaar zijn.
 2. Wat zou het CO2-budget voor woningbouw volgens dezelfde berekeningen zijn?
  Conform dezelfde rekenmethodiek op basis van inwonersaandeel en op basis van de landelijke cijfers van het Alba-rapport is voor de woningbouw een koolstofbudget van 244 Kton CO₂ beschikbaar. Echter, het aandeel van Eindhoven in de nationale bouwopgave fors hoger is dan het huidige aandeel inwoners ten opzichte van de totale Nederlandse bevolking. Indien het door Alba berekende beschikbare woningbouwbudget verdeeld wordt op basis van woningbouwambitie, resteert voor Eindhoven een budget van 800 Kton CO₂ voor de woningbouw.
 3. Wat is de te verwachten CO2-uitstoot die de woningbouw in Eindhoven gaat bedragen volgens de huidige woningbouwopgave?
  Eindhoven gaat uit van 40.000 nieuwe woningen. Dit is 4,4% van de landelijke woningbouwopgave. Alba gaat uit van een uitstoot van 45 Mton voor de totale Nederlandse bouwopgave. Vertaald naar het Eindhovense aandeel in die bouwopgave zou Eindhoven voor de woningbouw dan 2 Mton uitstoten.
 4. Zou u de gemaakte berekeningen, gegevens en aannames per antwoord kunnen delen?
  De gebruikte gegevens komen uit het door U aangedragen Alba-rapport en het CBS.
 5. Wanneer ook hier (net als landelijk) blijkt dat de opgave groter is dan binnen ons CO2-budget haalbaar; wat zijn de (reeds uitgewerkte) plannen om te zorgen dat we toch binnen ons budget blijven?
  Indien het Alba-rapport als uitgangspunt wordt genomen, is het benodigde koolstofbudget 2,5 keer groter dan het beschikbare koolstofbudget voor woningbouw. Dit is berekend conform conventionele bouwmethodes. Om de footprint te verlagen, moet fors ingezet worden op het terugdringen van gebruik van virgin bouwmaterialen en een hoger percentage hergebruik van materialen, het inzet van emmissievrij bouwmaterieel en het gebruiken van meer biobased materialen, waaronder hout. Het verwerken van meer hout in de bouw leidt niet alleen tot afname van de uitstoot van CO₂, maar heeft zelfs een netto reducerend effect, daar houtgebruik gezien mag worden als koolstofopslag.