Raads­vragen: Concessies voor de Kunsten in Eindhoven (CKE)


Indiendatum: 27 feb. 2023

Geacht college,

Inleiding
Deze maand kondigde het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) aan om niet langer door te gaan met individuele muzieklessen - en voor vrijwel alle muziekinstrumenten zijn groepslessen onwerkbaar. Kort gezegd stopt het CKE dus met bijna alle muzieklessen. Aan muziekdocenten wordt gevraagd om hun specialisme naast zich neer te leggen en als generalist les te geven op bijvoorbeeld basisscholen, of anders te vertrekken.

In de communicatie van het CKE wordt gesproken over een teruglopend aantal cursisten, en in de krant wordt het stoppen met de subsidie als belangrijkste reden aangehaald. Echter, het stoppen met subsidies is een politieke afweging over de positionering van cultuureducatie in Eindhoven, zo begrepen we van Stichting Cultuur Eindhoven.

Raadsvragen
1. Klopt het dat de subsidies op cultuureducatie met name worden gestopt omdat het CKE nit zou moeten concurreren met private partijen die een vergelijkbaar aanbod hebben? En klopt het dus dat dit deels een strategisch besluit is en niet slechts een direct gevolg van het teruglopend cursistenaantal sinds corona?

2. Is de wethouder het met ons eens dat goede en betaalbare muzieklessen voor iedereen in Eindhoven beschikbaar zouden moeten zijn? En tegelijkertijd: dat muziekdocenten goede arbeidsvoorwaarden moeten hebben?

3. Deelt de wethouder met ons de zorg dat, door muziekeducatie over te laten aan de vrije markt, we risico’s lopen op ofwel een race to the bottom, waar muziekdocenten benadeeld worden op hun arbeidsomstandigheden, of juist prijsopdrijving door het ontbreken van subsidies waardoor muziekles alleen voor de happy few is weggelegd? Of in het slechtste geval een combinatie van beide?

4. Ten slotte, in een economie waar zelfscankassa’s het winnen van kassamedewerkers, lijkt 1-op-1 les al gauw té arbeidsintensief en daardoor onevenredig duur. Maar een inspirerende en vakbekwame docent is van onschatbare waarde waar een eerlijk salaris tegenover moet staan. Hoe denkt de wethouder ervoor te kunnen zorgen dat muziekles nu niet alleen voor de rijken is weggelegd?

Namens de fractie(s) Partij voor de Dieren,

Jonas Roothans, raadslid

Indiendatum: 27 feb. 2023
Antwoorddatum: 28 mrt. 2023

Inleiding
CKE ontvangt sinds 2017 van Stichting Cultuur Eindhoven een meerjarige subsidie (in de periode 2017-2020 en nu voor de periode 2021-2024) om de basisfunctie Huis voor amateurkunst en cultuureducatie in te vullen. Als vereiste bij de subsidieverlening 2021-2024 is gesteld dat de organisatie ‘activiteiten verzorgt op gebied van kennismaken en ontwikkelen van culturele kennis en vaardigheden bij een brede groep Eindhovenaren en dat de amateurkunst(verenigingen) faciliteert en financiert en ontwikkeling van amateurkunst stimuleert’.

In het cultuurbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen begrippen cultuureducatie en vrijetijdsaanbod. Bij cultuureducatie gaat het om activiteiten voor kinderen en jongeren tussen 4 en 25 jaar die in samenwerking met onderwijsinstellingen worden georganiseerd en gericht zijn op de behoeften en mogelijkheden van deze doelgroep. Bij vrijetijdsaanbod gaat het om cursussen in de vrije tijd voor jeugd en volwassenen. CKE voert activiteiten uit op beide gebieden. Daarnaast voert CKE ook activiteiten voor amateurkunst(verenigingen) en participatieprojecten in de buurten uit.

1. Klopt het dat de subsidies op cultuureducatie met name worden gestopt omdat het CKE niet zou moeten concurreren met private partijen die een vergelijkbaar aanbod hebben? En klopt het dus dat dit deels een strategisch besluit is en niet slechts een direct gevolg van het teruglopend cursistenaantal sinds corona?

Gedurende vier jaar, in de periode 2021-2024, ontvangt CKE subsidie voor de basisfunctie huis voor amateurkunst en cultuureducatie. Er is geen sprake van stoppen van de subsidie, CKE heeft een stabiel subsidiebedrag in de periode 2021-2024 dat conform de gemeentelijke begroting jaarlijks wordt geïndexeerd.

In Eindhoven zijn naast CKE veel zelfstandige docenten en private organisaties die lessen en cursussen aanbieden voor alle disciplines, bijvoorbeeld muziekscholen, dansscholen en theaterscholen. Inwoners hebben vrije keuze om hier gebruik van te maken en de concurrentie hiervan is dus al jaren een feit.

CKE heeft besloten om vanaf 1 augustus 2023 in hun vrijetijdsaanbod nadruk te leggen op groepscursussen voor een breder publiek dan nu het geval is. Hierbij draait het om kennismaken, oriënteren en verdiepen. Om cursussen en workshops fysiek bereikbaar te maken voor zoveel mogelijk inwoners van de stad willen ze deze in de toekomst behalve Inboeknummer in het CKE-pand ook op locaties in de wijken laten plaatsvinden. Met aanpassingen in het aanbod van cursussen en workshop wil CKE hun doelgroep uitbreiden en nog meer inwoners van de stad bereiken.

Alle gesubsidieerde organisaties moeten in hun keuzes tevens rekening houden met hun publiek/deelnemers, dat aspect is zowel van belang voor hun bedrijfsvoering (om eigen inkomsten te realiseren) als voor publieksbereik (publiekswerking is een belangrijk aspect van criteria voor subsidie).

De ontwikkelingen bij CKE zullen kritisch gevolgd worden. Cultuur Eindhoven toetst bij jaarlijkse monitoring de resultaten van gesubsidieerde organisaties en informeert het college hierover. Bovendien zullen in 2024 meerjarige activiteitenplannen voor de periode 2025-2028 worden ingediend en beoordeeld door de Cultuurraad. Over de kaders voor de subsidieperiode 2025-2028 beslist de raad eind 2023.

2. Is de wethouder het met ons eens dat goede en betaalbare muzieklessen voor iedereen in Eindhoven beschikbaar zouden moeten zijn? En tegelijkertijd: dat muziekdocenten goede arbeidsvoorwaarden moeten hebben?

Het college ondersteunt het belang van een breed en divers cultuuraanbod voor en doorinwoners, verspreid over de stad voor alle portemonnees. In de subsidieverlening aan CKE is dan ook vast gelegd dat ze activiteiten voor een brede groep Eindhovenaren moeten realiseren.

In de huidige subsidieverordening voor cultuur is de ‘Fair Practice Code’ opgenomen. Stichting Cultuur Eindhoven kan bij de subsidieverlening erop toezien dat gesubsidieerde organisaties goede arbeidsvoorwaarden voor hun medewerkers en ingehuurde zzp’ershanteren, dat wordt gedaan door bij aanvragen en verantwoordingen op fair pay te letten. Dat gebeurt ook bij CKE. De gemeente heeft geen invloed op het functioneren van private partijen, deze beslissen zelf over hun arbeidsvoorwaarden en prijzen.

3. Deelt de wethouder met ons de zorg dat, door muziekeducatie over te laten aan de vrije markt, we risico’s lopen op ofwel een race to the bottom, waar muziekdocenten benadeeld worden op hun arbeidsomstandigheden, of juist prijsopdrijving door het ontbreken van subsidies waardoor muziekles alleen voor de happy few is weggelegd? Of in het slechtste geval een combinatie van beide?

CKE blijft muzieklessen geven, maar in groepsverband (vanaf 2 cursisten). Het is de bedoeling dat de cursisten zich in kleine groepjes oriënteren op een instrument naar keuze en hun kennis verdiepen middels muziektheorie. Tevens vindt er verdieping plaats in samenspel, in koren, orkesten of bands. Voor aanbod van individuele muzieklessen op eigen locatie wil CKE vanaf 1 augustus 2023 samenwerken met partners en streeft daarbij een pluriform aanbod aan. Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met individuele docenten die lesgeven in minder populaire instrumenten, zoals harp, hobo, fagot, e.d.

4. Ten slotte, in een economie waar zelfscankassa’s het winnen van kassamedewerkers, lijkt 1-op-1 les al gauw té arbeidsintensief en daardoor onevenredig duur. Maar een inspirerende en vakbekwame docent is van onschatbare waarde waar een eerlijk salaris tegenover moet staan. Hoe denkt de wethouder ervoor te kunnen zorgen dat muziekles nu niet alleen voor de rijken is weggelegd?

CKE heeft als basisfunctie Huis voor amateurkunst en cultuureducatie verantwoordelijkheid om culturele kennis en vaardigheden bij een brede groep Eindhovenaren te ontwikkelen. Daarnaast is in het kader van armoedebeleid budget beschikbaar voor Stichting Leergeld, om cultuur in de vrije tijd voor kinderen wiens ouders dit niet kunnen betalen, mogelijk te maken, kan er een aanvraag gedaan worden bij het Volwassenfonds sport en cultuur, en is er de Meedoenbijdrage.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Maximale fotosynthese voor klimaatherstel

Lees verder

Raadsvragen: Dierenleed van CSI Eindhoven voor goed verleden tijd?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer