Tech­nische vragen: Bescherming van bomen


Kap met kappen

Indiendatum: 21 jun. 2022

We hebben de bomen en groenbeleidsplannen van Eindhoven bestudeerd om beter te begrijpen hoe zeer bomen worden beschermd tegen de kap bij bijvoorbeeld de bouw van woningen of het aanleggen van wegen/busbanen.

Zo ver wij zien, zijn de recent hernieuwde verordening bomen uit 2021 en het groenbeleidsplan uit 2017 van kracht.

In het groenbeleidsplan wordt nog kort verwezen naar de nota “niet kappen, tenzij” uit 2002 die inmiddels niet meer van kracht is.

Wat beschermt een boom nu nog tegen de kap? Daar hebben we wat technische vragen over.

NB: we lezen veel terug over compensatie, binnen of buiten het gebied, maar het gaat ons hier specifiek om de stap die daar aan vooraf gaat: het verwijderen van de bomen.

 1. Welke bescherming heeft een boom als deze niet monumentaal is?
  In verordening bomen uit 2021 staan in artikel 5 ‘beoordelingsregels voor het kappen van bomen’ dat een kapvergunning wordt geweigerd op basis van een of meer van de volgende intrinsieke waarden:
  a. natuurwaarde;
  d. waarde van stads- en dorpsschoon
  e. waarde voor de leefbaarheid
  Zijn er voorbeelden van wanneer dit een rol speelde? Hoe wordt die afweging gemaakt?
  uitleg van de vraag: Voor PvdD draagt iedere boom bij aan de natuur, stadsschoon en leefbaarheid. Maar wij hebben de veronderstelling dat vrijwel iedere niet-monumentale boom gekapt (en evt. gecompenseerd) wordt, als dat het bouwen makkelijker maakt.
 2. In Artikel 6 staat dat een aanvraag omgevingsvergunning moet bevatten:
  a. oude en nieuwe situatietekening.
  b. redenen en/of argumentatie waarom kappen gewenst of noodzakelijk is en alternatieven voor behoud van de houtopstand niet voorhanden zijn.
  Klopt het dat bij eenbestemmingsplanwijziging geen argumentatie nodig is om bomen te kappen?
 3. Welke bescherming van bomen tegen de kap wordt er überhaupt geregeld in een bestemmingsplanwijziging?
  We begrijpen dat een bestemmingsplanwijziging voor bebouwing hoofdzakelijk het begrensingsvak voor bebouwing definieert.

  Alleen in het geval van monumentale bomen wordt dit expliciet meegenomen, omdat deze bomen het begrensingsvak sterk beïnvloeden. Begrijpen we dat zo goed?
 4. Om het concreter en inzichtelijker te maken, hebben we drie casussen.
  Welke stukken en stappen (vergunningen / beleidsplannen) zijn van toepassing op bomen die op de kavel worden aangetroffen:
  1. a. die voldoen aan de definitie bomen van de bomenverordening 2021 (een stam dikker dan 45cm), en die ook staan ingetekend op de groene kaart en/of genoemd worden in de beschrijving van de huidige situatie.
  2. b. die voldoen aan de definitie bomen van de bomenverordening 2021 (een stam dikker dan 45cm), maar die ten onrechte niet staan ingetekend op de groene kaart.
  3. die niet voldoen aan de definitie van de bomenverordening, en dus automatisch niet op de groene kaart hoeven worden aangegeven.

 5. Tenslotte, als wij uit de antwoorden op bovenstaande vragen de politieke conclusie trekken dat bomen op dit moment onvoldoende beschermd worden tegen de kap, welke instrumenten (met betrekking tot welke stukken) hebben wij tot onze beschikking om die bescherming van bomen tegen de kap beter juridisch te verankeren?