Spaar het Wasven


Motie

29 november 2022

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 29 november 2022 een besluit te nemen over ‘Spaar het Wasven’. Zij hebben het voorstel Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan II Tongelre buiten de Ring 2019 (Lorentz Casimir Lyceum) en 22bst01157 van het college gelezen. Na het gesprek hierover in de vergadering van 22 november 2022 vragen zij extra aandacht voor:

De indieners hoorden dat:

• Zwaar bouwverkeer door de natuur naar de bouwlocatie van het Lorentz Casimir Lyceum zal gaan rijden, waardoor de bodem kan verdichten;

• Verdichting van de bodem zorgt voor onder andere zuurstofloosheid en slechte waterdoorlaatbaarheid;

• Planten/bomen door bodemverdichting te weinig water, voedingsstoffen en zuurstof via wortels opnemen, misvormde en oppervlakkige wortels krijgen en door verzwakking eerder ziektes of stormschade oplopen;

• Door bodemverdichting bacteriën, wormen, insecten en schimmels sterven, waardoor organische stoffen minder snel/niet worden afgebroken en bomen niet meer met elkaar kunnen communiceren;

• Hierdoor het ecosysteem wordt verzwakt en de biodiversiteit afneemt;

• Daarbovenop slechte waterdoorlaatbaarheid kan zorgen voor wateroverlast;

• De schade bij storm samenhangt met de mate van bodemverdichting1

.• De bodem van verdichting herstellen niet of slechts deels mogelijk is door middel van ‘ploffen’, dit erg moeilijk is en eventueel herstel hiermee jaren zal duren.

De indieners vinden dat:

• De gemeente de aanwezige natuur moet beschermen;

• De bodem een vergeten onderwerp is, maar essentieel is voor al het leven;

• Kans op wateroverlast, zieke en dode planten/bomen voorkomen dient te worden.


De indieners roepen het college van burgemeester en wethouders op om:

1. Bij keuze voor de bouwroute door het Wasven het ecosysteem zo veel mogelijk te sparen en alles te doen om verdere bodemverdichting en schade aan bomente voorkomen.

2. Hierbij onder andere gebruik te maken van:
a. Een boombeschermingszone (groter dan de boomkroon) rond de boom af te zetten en deze niet te betreden, en hier ook geen grond, afval, voorraden en dergelijke plaatsen;
b. Niet rijden over de wortelzone van bomen, en hier zeker niet manoeuvreren;
c. Bij passeren van bomen gebruik te maken van rupsvoertuigen en indien dit écht niet mogelijk is te letten op een lagere bandenspanning;
d. Altijd gebruik maken van goede en genoeg rijplaten om het gewicht van voertuigen zo goed mogelijk te verdelen;
e. Vaste rijpaden gebruiken om verdichting te beperken tot deze route en deze route duidelijk af te bakenen zodat voertuigen hier niet buiten komen.

Eindhoven, 29 november 2022.
De leden van de raad,

Jonas Roothans (PvdD), voorsteller
Robin Brokmann (Volt), voorsteller


Status

Overgenomen

Voor

Tegen